ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201276886, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев”, бл. 3, вх. В, ет. 4, ап. 8, електронна поща office@industrial-solutions.eu, интернет страница www.industrial-solutions.eu.

„ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД е компания, основана през 2010 година. Основната дейност на описаното търговско дружество е материално-техническо снабдяване и обезпечаване на други компании от различни сектори на промишлеността. Именно заради десетилетната традиция и съзнавайки динамиката и сложността на промишления сектор, спечелването и запазването на доверието на клиентите е от водещо значение за дружеството. Защитата на личните данни е отговорност, на която дружеството обръща много сериозно внимание, поради което, с настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, се отчита неприкосновеността на личността и приема усилията за защита срещу неправомерното обработване на лични данни на физическите лица като сложен и непрекъсваем процес.

Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, видовете лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение на събраните лични данни, както и правата, които притежават физическите лица във връзка с използването на предоставените от тях данни. Всички лични данни се събират, обработват и унищожават в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета (наричан по-долу Регламента) и относимото към сигурността и защитата на информацията законодателство в Република България.

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ

 „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

„Субект на данни” е физическо лице, което е идентифицирано или би могло да бъде идентифицирано въз основа на определена информация, представляваща лични данни на същото.

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Администратор“ означава компетентният орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни, когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в националното законодателство. В настоящия случай Администратор на лични данни е „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД.

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

 „Лице с достъп до данни“ е всяко лице, действащо под ръководството на администратора или на обработващия, което има достъп до лични данни, може да ги обработва само по указание на администратора, освен ако в закон е предвидено друго.

„Предоставяне на лични данни“ са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея.

Поверителност“ е изискване за неразкриване на личните данни на неоторизирани лица в процеса на тяхното обработване.

„ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД събира и обработва лични данни при използване на притежаваната и управлявана от дружеството интернет страница, описана по-горе, а именно

www.industrial-solutions.eu

Личните данни, които се обработват от „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД, се предоставят директно от потребителите, физически лица в лично качество, в качеството им на представляващи търговско дружество по смисъла на Търговския закон, или се събират автоматично.

Правното основание, въз основа на което „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД събира и обработва лични данни е чл. 6, т. 1, б. А от Регламента, а именно хипотезата, при която субектът на данни е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели. Във връзка с целите, посочени по-долу, потребителите следва да дадат изричното си съгласие за всяка отделна цел, посредством отбелязване в поле за отметка (CheckBox), което се появява като квадратна кутийка с придружаващ я отстрани текст. Когато е направен избор се появява отметка в кутийката, която представлява даденото съгласие от потребителя личните му данни да бъдат обработвани от „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД. Когато не е направен избор полето за отметка е празно. Съгласието, описано по-горе, представлява задължителна предпоставка за регистрация в сайта, управляван от „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД.

ЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Личните данни, които физическите лица предоставят директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата Политика         за поверителност и защита на личните данни. Предоставянето на лични данни не е задължително условие за ползване на уеб сайта, освен ако потребителите пожелаят да си направят доброволна регистрация.

Лични данни, които се събират от потребителите, физически лица, при извършване на доброволна регистрация (индивидуализация на същите) са: три имена (име, презиме, фамилия), електронна поща, телефон за контакт „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД събира и друга информация, която потребителите могат да посочат доброволно, по тяхна преценка, и предоставянето й не е предпоставка за регистрация на профил в сайта, управляван от дружеството администратор на лични данни. Тази информация не идентифицира физическите лица (например хоби, любими занимания, интереси), а се пазят по желание на последните с цел представянето им пред останалите потребители на сайта. Същите данни могат да бъдат коригирани или заличавани по всяко едно време от съответния потребител. Следва да се има предвид от потребителите, че предоставяйки публично лична информация в сайта на „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД, същата може да бъде видяна от други потребители на същия сайт и администраторът на лични данни „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД няма да има възможност да предотврати по-нататъшното й използване от тях.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

„ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД използва социалните медии за да популяризира своята дейност, продукти и услуги, както и за да рекламира, подобри и администрира своите собствени услуги.

Интеграция с приставки на социални медии. Интегрирана е приставка на социални медии в сайта, управляван от „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД, което означава, че когато потребител натисне върху един от тези виртуални бутони (например бутона „харесва ми” на Facebook) се споделят част от личните данни на потребителя с доставчика на съответната социална медия. Ако в този момент потребителят е вписан в профила си в съответната социална медия, доставчикът на същата медия може да свърже тази информация със съответния профил и да ги покаже, правейки ги видими за останалите потребители, с които е свързан профилът.

Други услуги и функции, свързани със социални медии. „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД може да интегрира още услуги, свързани със социални медии (като съобщения в социални медии), чрез които потребителите да общуват с дружеството или помежду си, във връзка с предоставяните от дружеството услуги. Възможно е дружеството, администратор на данни, да поддържа профили в социалните медии и да предлага приложения на сайтовете на различни социални медии. Всеки път, когато потребител се свърже със сайта на дружеството, посредством социална медия, доставчикът на последната би могъл да позволи на потребителя да споделя информация с „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД. Ако потребителят предпочете да сподели, ще бъде общо уведомен от доставчика коя информация ще бъде споделяна. Например, когато потребител се впише в своя профил посредством профила си в социална медия, определена информация (както е било разрешено от доставчика на социалната медия) може да бъде споделена с дружеството администратор на лични данни. Това може да включва адрес, възраст или профилни снимки на потребителя, запазени в профила му.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ АВТОМАТИЧНО

 Когато потребител посети уеб-страницата на дружеството-администратор на лични данни, а именно www.industrial-solutions.eu, уеб сървърът на Администратора автоматично разпознава и събира IP адреса, който е определен от доставчик на интернет услуги на потребителя и не го идентифицира лично.

Обобщена информация – Log Files – както много други сайтове, администраторът получава информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използва, когато посещава сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което е прекарал в даден сайт и кои страници в сайта е посетил. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:

Бисквитки (‘Cookie’): това е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Потребителят може да избере да изтрие бисквитките чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе на взаимодействието със сайта на Администратора на лични данни или друг сайт.

Повече информация за „cookie” може да бъде намерена  на  http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html.

„ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД

използва следните типове “бисквитки”:

(1) Бисквитки за статистики, които анонимно запомнят компютъра или мобилното устройство на потребителя, когато посещава уеб-сайта на дружеството. Те следят начина на търсене и помагат за изграждане на профил за това как посетителите използват уебсайта. Дружеството може да използва тази информация, за да показва реклами, които биха могли да представляват особен интерес на потребителя на уебсайта.

(2) Бисквитки за услуга, които помагат да направи уеб сайта възможно най-ефективен. Те дават възможност да се запомни регистрацията и данните за вход, да се запазят предпочитаните от потребителя настройки.

(3) Рекламни и аналитични бисквитки на трети страни, които се поставят от името на независими рекламодатели, които рекламират на сайта на „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД. Тези “бисквитки” могат да бъдат поставени в рекламата или на други места в сайта на Администратора на лични данни. Тези „бисквитки” са анонимни – не могат да идентифицират потребителя. Те се използват за статистически анализ, като позволяват на рекламодателя да преброи колко хора са видели неговата реклама или са я видели повече от веднъж. Те също така могат да позволят на рекламодателя да приспособява рекламата към потребителя, когато посещава други уебсайтове.

(4) Нямаме достъп до “бисквитки” на трети страни и организациите на трети страни нямат достъп до нашите. Организациите на трети страни, които поставят бисквитки, имат собствени строги правила за поверителност.
Уеб указателите (Web beacons) са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните „бисквитки” (‘cookies’). Повече информация за уеб указателите могат дабъдат намерени на:

http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html

„ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД си запазва правото да позволява на компании като трета страна да показват реклами или набират информация за сайта ни като записват информация от „бисквитки” или уеб указатели от компютъра на съответния потребител.

Цели на обработка на личните данни на потребителите:

Администраторът на лични данни, индивидуализиран от „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД обработва личните данни на потребителите само за целите, описани по-долу, а именно:
• за регистрация и управление на потребителския профил, включително, за да ползва услуги, изискващи регистрация в уеб сайта и комуникация с потребителя, включително, но не само при раздаване на награди в игри, за разрешаване на спорове и отстраняване на проблеми;
• за измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение в сайта на „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД с цел подобряване на предлаганите продукти и/или предоставяните услуги;
• да на потребителя регулярен нюзлетър, за който изрично е абониран;
• за маркетингови цели, свързани с активности на уебсайта;
• да изпращаме до потребителя маркетингови съобщения и информация на трети страни, когато изрично сме получили съгласието за това.

Разпознаването и събирането на IP адреса позволява:

 • Разкриване на идентичността на потребители в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.
 • Анализ на трафика към сайта и предпазване от злонамерени атаки.
 • Да покаже реклама, свързана с локацията на потребителя или сервизна информация като прогноза за времето, населеното място, в което се намира или най-близкото до него.

 

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ЛИЦА,

НЕНАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ

 В качеството си на Администратор на лични данни, ясно съзнава значението на това да се предприемат допълнителни мерки за защита неприкосновеността и безопасността на децата. Водими от това, деца на възраст под 16 години нямат право да си създават профили в сайта, управляван от „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД без изричното съгласие на свой родител/настойник. Ще бъде премахнат/изтрит всеки акаунт, който е създаден от лице, ненавършило 16 години без разрешение на родител/настойник, в най-кратък срок, след като дружеството администратор бъде информирано за това.

ДЕЙСТВИЯ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни , полага сериозни усилия, за да гарантира сигурността на управлявания от дружеството сайт. Данните, които се представят на дружеството, в качеството му на Администратор на лични данни, са защитени чрез технологията SSL (слой със защитен сокет). SSL представлява стандартен метод в областта на кодиране на личните данни така, че да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет.

Паролата, която потребителите предоставят при регистрацията си в уеб сайтовете, управлявани от дружеството, е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до личната им информация.

Запазването на поверителността на личната информация на потребителите е от най-висок приоритет, поради което дружеството ограничава достъпа до нея само на онези служители на „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД, които трябва да влязат в контакт с нея, за да изпълнят своите функции и да дадат възможност на услугите, предоставяни от дружеството, да бъдат коректно предоставени на потребителя. „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД ще запази информацията за потребителя поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.

„ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД съхранява личната информация на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира ефективното функциониране на управлявания от дружеството уеб сайт. В общия случай, личните данни на потребителя се съхраняват докато съществува профилът му в даден сайт или докато потребителят изрично не пожелае данните му да бъдат заличени. Предоставената и събирана от потребителите информация не се и няма да се предоставя за ползване възмездно на когото и да било без личното съгласие на потребителя за това.

Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване по надлежния ред от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени от действащото българско законодателство.

„ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД, в качеството си на Администратор на лични данни, полага максимално възможни усилия, за да защити личните данни на своите потребители, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва потребителите да имат предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.

ПРАВА И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПОТРБЕБИТЕЛИТЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ

          Потребителите на услуги, предоставяни от „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД, разполагат с определени права, съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които дружеството съхранява, а именно:

 1. Всеки потребител има право да изиска достъп и да получи информация по отношение на личните данни, които се съхраняват за него, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните им данни.
 2. Всеки потребител има право по всяко време да поиска коригиране на неточни данни, свързани с него, както и допълване на непълни данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват.
 3. По всяко време потребител може да оттегли съгласието си за използване на личните му данни, които е предоставил в предходен момент.
 4. Ако потребител прецени, че не желае „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД да обработва личните му данни, има право да бъде „забравен”, т.е. може да поиска по всяко време личните му данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните обстоятелства:
  • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.
  • В случай, че потребителят е оттеглил съгласието си за обработване на личните му данни.
  • Ако личните данни на потребителя се обработват незаконосъобразно.
  • В случай, че потребителят е възразил срещу обработването на личните му данни.
  • Други случаи, предвидени в законодателството, регламентиращо защитата на личните данни.
 5. В редица случаи, потребителят има право да поиска вместо изтриване на данните ограничаване на обработването на личните му данни.
 6. Право на възражение пред „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД срещу обработването на личните данни на потребител при наличие на законово основание за това.

Всички изброени по-горе права могат да бъдат упражнени чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на електронен адрес

office@industrial-solutions.eu

изпратено от регистрационния имейл адрес на потребителя, съдържащо най-малко следното:

 1. Потребителско име, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице
 2. Описание на искането в свободен текст.
 3. Посочване на домейн на сайт, за който се отнася това искане.
 4. Предпочитана форма за предоставяне на информацията.

Ако субект на данни пожелае да бъде „забравен” и неговите лични данни бъдат изтрити, то това е необратим процес и не могат да бъдат възстановени впоследствие.

В случаите на упражняване на правата по чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679, регламентиращ правото на изтриване („правото да бъдеш забравен”), „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД изтрива единствено личните данни на субекта, но не и на публично достъпни публикации, които субектът на данни е направил във форуми, коментари към публикации и статии в сайтове на дружеството, постове и блогове.

Подаването на заявление до „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението от дружеството.

Освен горепосочените права „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД дава право на потребителите сами да извършат някои промени във връзка с обработване на личните им данни, а именно:

 • Всеки потребител може в потребителския си профил сам да редактира и изтрива лични данни, които не са задължителни за ползването на сайта и не желаят да бъдат публично достояние.
 • Всеки потребител може да управлява предпочитанията си за абонаменти от настройките на потребителския си профил, както и да се откаже от получаването на конкретен бюлетин по електронна поща чрез избор на опцията за отписване в края на всеки имейл.

ВРЪЗКА С „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД

 В случай, че потребител има въпроси,коментари или оплаквания във връзка и по отношение на настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни или в случай, че желае да упражни правата си или да актуализира предоставените лични данни може да се свърже с Администратора на лични данни „ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД чрез имейл на адрес office@industrial-solutions.eu

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни се прилага от 23.05.2018 г.

„ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД

Управител: /Иван Парушев Митев/